سوالات خود را از ما بپرسید

درصورتی که در بخش‌های مختلف سایت ابهام و یا سوالی داشته باشید می‌توانید سوالات خود را از ما بپرسید و یا از طریق صفحه پاسخ به سوالات متداول فراسل، پاسخ پرسش خود را بیابید.

سوالات، مشکلات و پیشنهادات خود را با پشتیبانان فراسل درمیان بگذارید

به مرکز پشتیبانی فراسل خوش آمدید

چگونگی خرید

مناطق پستی

بازگشت کالا

روش‌های ارسال

سوال شماره اول در این بخش نوشته خواهد شد. به این ترتیب!

پاسخ به پرسش شماره اول در حداقل یک و حداکثر 3 پاراگراف در این بخش به این ترتیب نوشته خواهد شد. شما می‌توانید سوالات خاصی که مدنظر دارید را در این بخش بنویسید و پاسخ هایی نیز برای آنها در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید این بخش را با توجه به سوالات حقیقی مشتریان خود که از شما به کرات می‌پرسند را وارد نمایید تا بتوانند در آینده استفاده کنند.

سوالات پرتکرار در حیطه‌ی چگونگی ثبت سفارش در فراسل:

سوال شماره دو در این بخش نوشته خواهد شد. به این ترتیب!

پاسخ به پرسش شماره دو در حداقل یک و حداکثر 3 پاراگراف در این بخش به این ترتیب نوشته خواهد شد. شما می‌توانید سوالات خاصی که مدنظر دارید را در این بخش بنویسید و پاسخ هایی نیز برای آنها در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید این بخش را با توجه به سوالات حقیقی مشتریان خود که از شما به کرات می‌پرسند را وارد نمایید تا بتوانند در آینده استفاده کنند.

سوال شماره سه در این بخش نوشته خواهد شد. به این ترتیب!

پاسخ به پرسش شماره اول در حداقل یک و حداکثر 3 پاراگراف در این بخش به این ترتیب نوشته خواهد شد. شما می‌توانید سوالات خاصی که مدنظر دارید را در این بخش بنویسید و پاسخ هایی نیز برای آنها در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید این بخش را با توجه به سوالات حقیقی مشتریان خود که از شما به کرات می‌پرسند را وارد نمایید تا بتوانند در آینده استفاده کنند.

سوال شماره چهار در این بخش نوشته خواهد شد. به این ترتیب!

پاسخ به پرسش شماره دو در حداقل یک و حداکثر 3 پاراگراف در این بخش به این ترتیب نوشته خواهد شد. شما می‌توانید سوالات خاصی که مدنظر دارید را در این بخش بنویسید و پاسخ هایی نیز برای آنها در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید این بخش را با توجه به سوالات حقیقی مشتریان خود که از شما به کرات می‌پرسند را وارد نمایید تا بتوانند در آینده استفاده کنند.

سوالات پرتکرار در حیطه‌ی روش‌های ارسال کالا:

سوال شماره اول در این بخش نوشته خواهد شد. به این ترتیب!

پاسخ به پرسش شماره اول در حداقل یک و حداکثر 3 پاراگراف در این بخش به این ترتیب نوشته خواهد شد. شما می‌توانید سوالات خاصی که مدنظر دارید را در این بخش بنویسید و پاسخ هایی نیز برای آنها در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید این بخش را با توجه به سوالات حقیقی مشتریان خود که از شما به کرات می‌پرسند را وارد نمایید تا بتوانند در آینده استفاده کنند.

سوال شماره دو در این بخش نوشته خواهد شد. به این ترتیب!

پاسخ به پرسش شماره دو در حداقل یک و حداکثر 3 پاراگراف در این بخش به این ترتیب نوشته خواهد شد. شما می‌توانید سوالات خاصی که مدنظر دارید را در این بخش بنویسید و پاسخ هایی نیز برای آنها در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید این بخش را با توجه به سوالات حقیقی مشتریان خود که از شما به کرات می‌پرسند را وارد نمایید تا بتوانند در آینده استفاده کنند.

سوال شماره سه در این بخش نوشته خواهد شد. به این ترتیب!

پاسخ به پرسش شماره اول در حداقل یک و حداکثر 3 پاراگراف در این بخش به این ترتیب نوشته خواهد شد. شما می‌توانید سوالات خاصی که مدنظر دارید را در این بخش بنویسید و پاسخ هایی نیز برای آنها در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید این بخش را با توجه به سوالات حقیقی مشتریان خود که از شما به کرات می‌پرسند را وارد نمایید تا بتوانند در آینده استفاده کنند.

سوال شماره چهار در این بخش نوشته خواهد شد. به این ترتیب!

پاسخ به پرسش شماره دو در حداقل یک و حداکثر 3 پاراگراف در این بخش به این ترتیب نوشته خواهد شد. شما می‌توانید سوالات خاصی که مدنظر دارید را در این بخش بنویسید و پاسخ هایی نیز برای آنها در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید این بخش را با توجه به سوالات حقیقی مشتریان خود که از شما به کرات می‌پرسند را وارد نمایید تا بتوانند در آینده استفاده کنند.

سوالات پرتکرار در حیطه‌ی شرایط بازگشت کالا و تعویض کالا

سوال شماره اول در این بخش نوشته خواهد شد. به این ترتیب!

پاسخ به پرسش شماره اول در حداقل یک و حداکثر 3 پاراگراف در این بخش به این ترتیب نوشته خواهد شد. شما می‌توانید سوالات خاصی که مدنظر دارید را در این بخش بنویسید و پاسخ هایی نیز برای آنها در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید این بخش را با توجه به سوالات حقیقی مشتریان خود که از شما به کرات می‌پرسند را وارد نمایید تا بتوانند در آینده استفاده کنند.

سوال شماره دو در این بخش نوشته خواهد شد. به این ترتیب!

پاسخ به پرسش شماره دو در حداقل یک و حداکثر 3 پاراگراف در این بخش به این ترتیب نوشته خواهد شد. شما می‌توانید سوالات خاصی که مدنظر دارید را در این بخش بنویسید و پاسخ هایی نیز برای آنها در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید این بخش را با توجه به سوالات حقیقی مشتریان خود که از شما به کرات می‌پرسند را وارد نمایید تا بتوانند در آینده استفاده کنند.

سوال شماره سه در این بخش نوشته خواهد شد. به این ترتیب!

پاسخ به پرسش شماره اول در حداقل یک و حداکثر 3 پاراگراف در این بخش به این ترتیب نوشته خواهد شد. شما می‌توانید سوالات خاصی که مدنظر دارید را در این بخش بنویسید و پاسخ هایی نیز برای آنها در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید این بخش را با توجه به سوالات حقیقی مشتریان خود که از شما به کرات می‌پرسند را وارد نمایید تا بتوانند در آینده استفاده کنند.

سوال شماره چهار در این بخش نوشته خواهد شد. به این ترتیب!

پاسخ به پرسش شماره دو در حداقل یک و حداکثر 3 پاراگراف در این بخش به این ترتیب نوشته خواهد شد. شما می‌توانید سوالات خاصی که مدنظر دارید را در این بخش بنویسید و پاسخ هایی نیز برای آنها در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید این بخش را با توجه به سوالات حقیقی مشتریان خود که از شما به کرات می‌پرسند را وارد نمایید تا بتوانند در آینده استفاده کنند.

سوالات پرتکرار در حیطه‌ی مناطق ارسال کالا و مناطق پستی

سوال شماره اول در این بخش نوشته خواهد شد. به این ترتیب!

پاسخ به پرسش شماره اول در حداقل یک و حداکثر 3 پاراگراف در این بخش به این ترتیب نوشته خواهد شد. شما می‌توانید سوالات خاصی که مدنظر دارید را در این بخش بنویسید و پاسخ هایی نیز برای آنها در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید این بخش را با توجه به سوالات حقیقی مشتریان خود که از شما به کرات می‌پرسند را وارد نمایید تا بتوانند در آینده استفاده کنند.

سوال شماره دو در این بخش نوشته خواهد شد. به این ترتیب!

پاسخ به پرسش شماره دو در حداقل یک و حداکثر 3 پاراگراف در این بخش به این ترتیب نوشته خواهد شد. شما می‌توانید سوالات خاصی که مدنظر دارید را در این بخش بنویسید و پاسخ هایی نیز برای آنها در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید این بخش را با توجه به سوالات حقیقی مشتریان خود که از شما به کرات می‌پرسند را وارد نمایید تا بتوانند در آینده استفاده کنند.

سوال شماره سه در این بخش نوشته خواهد شد. به این ترتیب!

پاسخ به پرسش شماره اول در حداقل یک و حداکثر 3 پاراگراف در این بخش به این ترتیب نوشته خواهد شد. شما می‌توانید سوالات خاصی که مدنظر دارید را در این بخش بنویسید و پاسخ هایی نیز برای آنها در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید این بخش را با توجه به سوالات حقیقی مشتریان خود که از شما به کرات می‌پرسند را وارد نمایید تا بتوانند در آینده استفاده کنند.

سوال شماره چهار در این بخش نوشته خواهد شد. به این ترتیب!

پاسخ به پرسش شماره دو در حداقل یک و حداکثر 3 پاراگراف در این بخش به این ترتیب نوشته خواهد شد. شما می‌توانید سوالات خاصی که مدنظر دارید را در این بخش بنویسید و پاسخ هایی نیز برای آنها در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید این بخش را با توجه به سوالات حقیقی مشتریان خود که از شما به کرات می‌پرسند را وارد نمایید تا بتوانند در آینده استفاده کنند.

پاسخ به پرسش خود را پیدا نکردید؟

اطلاعات: info@farasell.ir
فروش: sale@farasell.ir
​​​​​​​Jtn.importer@gmail.com

تماس:

021-66583908

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش